Sensatie in raadscommissie Financiën: gemeenteraad wil inzicht in de vrije ruimte van de reserves

Raadscommissie Financiën kende d.d. 8 september 2016 een sensationeel verloop bij de behandeling van het laatste agendapunt, punt 17: ‘Reserves Economie’.

U treft de agenda hier, met bijbehorende stukken: Agenda raadscommissie Financiën d.d. 8 september 2016.

Dit betreft de commissiebehandeling van het rapport van Rekenkamer Amsterdam, getiteld ‘Reserves Economie’. De Rekenkamer onderzocht of de reserves van portefeuille Economie ‘adequaat worden ingesteld en beheerd en of de informatievoorziening daarover aan de gemeenteraad op orde was’.

De hoofdconclusie van Rekenkamer Amsterdam is dat de instelling van reserves ‘niet weloverwogen gebeurt’. Ook concludeert Rekenkamer Amsterdam dat de informatievoorziening en transparantie verbetering behoeven.

Rekenkamer Amsterdam doet zes aanbevelingen, waarvan de tweede het meest in het oog springt. Dit is de enige aanbeveling die het college niet overneemt. Rekenkamer Amsterdam beveelt hier aan om de vrije ruimte van de reserves inzichtelijk te maken.

Als zodanig zou de vrij besteedbare ruimte van de reserves als enkelvoudig onderwerp deel worden van de P&C-cyclus.

Tijdens de behandeling gaven commissieleden in raadsmeerderheid te kennen dat zij willen dat deze aanbeveling opvolging kent, maar het college wil hier niet van weten. Het college, bij monde van wethouder Kock, voert hier beleidsmatige overwegingen aan, terwijl de Rekenkamer financiële en juridische argumenten hanteert. Een definitiekwestie, schijnbaar. Kort samengevat stelt het college dat het al praktijk is, hetgeen de Rekenkamer aanbeveelt. Een veelvoorkomende reactie van dit en de voorgaande colleges op aanbevelingen van Rekenkamer Amsterdam.

De commissieleden gaven in raadsmeerderheid te kennen de voordracht te amenderen, opdat het college wordt opgedragen wel degelijk ook deze aanbeveling over te nemen van de Rekenkamer, ondanks het verweer van wethouder Kock.

Gevolg zou kunnen wezen dat de vrije ruimte van de reserves wederom aan politieke besluitvorming onderhevig wordt, terwijl het voor een doel is gereserveerd. Daarmee zou dit doel teniet kunnen worden gedaan, of anders deels. Hiermee is dit onderwerp verworden tot een politiek explosief.

Definitieve behandeling vindt aanstaande woensdag 14 september plaats. De volledige agenda van deze vergadering van de gemeenteraad treft u hier: gemeenteraad Amsterdam, vergadering 14 september 2016; agenda en stukken.

Bovenbeschreven vergadering van raadscommissie Financiën stond onder voorzitterschap van dhr. Van den Heuvel, behandeling van dit onderwerp vond plaats door D66 dhr. Guldemond, PvdA mw. De Heer. VVD mw. Poot, SP dhr. Peters en GroenLinks mw. Roosma, met wethouder Kock te gast*

* ondergetekende schrijft dit uit het hoofd, hopende geen vergissing te maken en/ of iemand over het hoofd te zien


Geplaatst

in

door