Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2021 Amsterdam; kleine analyse

De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP kiest ervoor om, gelijk aan het kabinet en de EU, in de coronacrisis met concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam (PDF 14 MB) zo min mogelijk te snijden in de uitgaven en weet een record-begroting te presenteren, er vindt ten opzichte van 2020 een sterke stijging plaats van 700 miljoen naar 6,9 miljard voor 2021.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2021 gemeente Amsterdam

Wethouder Financiën Everhardt heeft concept-begroting 2021 gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020. Deze staat op de website Financiën van de gemeente Amsterdam online, alwaar u ook alle andere financiële documenten treft alsook het coalitieakkoord, of u kunt hier concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam in PDF openen en downloaden (15 Mb).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse hernieuwd coalitieakkoord ‘Samen sterker uit de crisis’

Het is van belang de werking van de Amsterdamse politiek te begrijpen om in te zien wat zich voordoet met hetgeen als hernieuwd coalitieakkoord is gepresenteerd.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Politiek Amsterdam eerste helft 2020; kleine analyse

Het jaar van de bully’s.

Het was niet tot de verbeelding sprekend, eerste helft 2020.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Handreiking Gemeentefinanciën en Wegwijzer Gemeentebegroting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is het officiële samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten (ook overzees).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Voorjaarsbrief 2020 gemeente Amsterdam (Voorjaarsnota 2020)

Wethouder Financiën Everhardt heeft op 4 juni 2020 Voorjaarsbrief 2020 gepubliceerd, die de gebruikelijke Voorjaarsnota vervangt wegens de grote financiële onzekerheden in verband met de coronacrisis. De Voorjaarsnota is gewoonlijk het beslismoment voor het begrotingsjaar daaropvolgend, de begroting is dan de uitwerking van die Voorjaarsnota. Dit jaar is dat beslismoment verschoven naar de behandeling van Begroting 2021, november 2020.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De misgelopen inkomsten van gemeente Amsterdam: tientallen miljoenen per jaar

Het Gemeentefonds is de meest grote inkomstenbron voor elke gemeente. Dit fonds kent een opbouw, het is niet één bedrag maar een optelsom van vele factoren, zoals ruim zestig maatstaven, met voor elke maatstaf een bedrag per eenheid. Zie hier bij de Rijksoverheid, VNG en Kennisbank Openbaar Bestuur voor meer informatie en uitleg.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Zicht op bezuinigingen: de mogelijkheden

De coronacrisis slaat enorme gaten in de begroting van de gemeente Amsterdam. Momenteel is onbekend wat de precieze gevolgen zijn maar voor 2020 valt een tekort van honderden miljoenen te voorzien door het wegvallen van veel inkomsten uit de toeristen-, reclame- en parkeerbelastingen, leges en dividenduitkeringen alsook de hogere uitgaven inherent aan de coronacrisis. Dit tekort voor 2020 zal worden opgevangen met de daartoe bestemde weerstandscapaciteit van €365 miljoen die voor het gros bestaat uit de Algemene reserve van €330 miljoen. Deze middelen zijn er om onvoorziene risico’s af te dekken.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De coronacrisis & gemeentefinanciën Amsterdam: een catastrophe voltrekt zich

De coronacrisis treft de gemeentefinanciën van Amsterdam in het hart. Er zijn tekorten aanstaande als nooit tevoren, dit jaar al, welke het stadsbestuur dwingen tot grote ingrepen. Momenteel is nog geen precies inzicht in de gevolgen van de crisis die als de grootste buiten oorlogstijd wordt omschreven, er valt slechts globaal een oordeel op te doen, maar deze doet de schrik om het hart slaan.

Categorieën
Geen categorie

LockDown-links

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Het grote verschil tussen PvdD en GroenLinks: stedelijk groen

Toen de huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP begon aan de collegeperiode, was de Lutkemeer-polder nog onderwerp.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: het politiek jaar 2020; kleine analyse

Het politieke jaar 2020 staat op punt van aanvangen. De raadscommissies vergaderen weer na het kerstreces, waarbij een verschil is met eerdere vergaderingen dat het beleid van deze coalitie nu tot uitvoering komt.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Burgemeester Halsema; kleine analyse

Burgemeester Halsema is een hogere intelligentiegraad eigen. Zij doorgrondt materie zoals weinigen gegeven is, weet onderscheid aan te brengen binnen complexe onderwerpen daar waar anderen dit als een geheel brengen. Een waardig opvolger van burgemeester Van der Laan, die ook van deze kenmerkende eigenschap getuigde.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Duurzaam Amsterdam, de beleidsdocumenten sinds 2006, aardgasvrij, CO2-neutraal etc

Laat ik beginnen met excuus, want het lukt mij niet mijn irritatie voor me te houden. Onderstaand het beleid Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam van pak ‘m beet de laatste vijftien jaar. Er is geen enkele structuur, er is niet uit te komen. Ik zal proberen het volledig en correct weer te geven, zonder nogal geïrriteerd oordeelsvorming, en geef nu alles slechts weer.

De huidig wethouder Duurzaamheid, Van Doorninck van GroenLinks, komt in haar eerste twee jaar nergens mee. Zij laat weten in 2020 met een routekaart te komen, maar dan hebben we nog niets, en valt er voor de verkiezingen van 2022 geen enkel resultaat te overleggen.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Raadsvoordrachten wethouder Dijksma

Raadsvoordrachten van wethouder Dijksma in de gemeenteraad Amsterdam. Vooraf opgemerkt: wethouder Dijksma kent een ongekend hoog productieniveau, Parool-verslaggever Koops omschreef dat eerder dit jaar al.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De wethouders van GroenLinks, D66, PvdA en SP: kleine analyse

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP droeg in de gemeenteraad van 30 mei 2018 het coalitieakkoord voor, unaniem aangenomen, waarna de wethouders werden geïnstalleerd. Het Parool stelde die dag deze nieuwe wethouders voor aan Amsterdam.

Anderhalf jaar later een kleine analyse, kort en krachtig.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid deel 2

Begroting 2020 werd gebracht als een pijndossier wegens grote tekorten doordat het Rijk financieringen verlaagde, Gemeentefonds, beleid niet afdoende bekostigde, Jeugdzorg, en vanwege de problematiek met de kades en de bruggen die een groot gat in de begroting zou slaan.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid

Begroting 2020 gemeente Amsterdam is de eerste begroting waar het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP volledig in is verwerkt. Deze vergelijk ik met Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige coalitie van D66, VVD en SP, specifiek de ter beschikking staande middelen.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Raadsvoordrachten wethouder Ivens

De voordrachten van wethouder Ivens in de gemeenteraad Amsterdam. Tevens meerdere ter kennisname-stukken wegens belangwekkend onderwerp en/of politieke relevantie (edoch college-bevoegdheid). Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, hier treft u thema Wonen & Leefomgeving, thema Groen, thema Dieren en thema Openbare Ruimte.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: Kunstenplan 2021-2024

Wethouder Kunst & Cultuur Meliani heeft op 15 mei 2019 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering de bestuurlijke reactie op Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad ter bespreking aangedragen. De Kunstraad beschrijft in deze Verkenning 2019 de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Wethouder Meliani geeft in de bestuurlijke reactie aan dat Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad waardevolle aanknopingspunten bevat voor Kunstenplan 2021-2024, ‘met name op het gebied van diversiteit en inclusie, kunst en cultuur in de buurt, internationalisering en de creatieve arbeidsmarkt’.

U treft de agenda hier op de website van gemeenteraad Amsterdam, met de stukken en de mogelijkheid de bespreking door de raadscommissie alsook de beantwoording door wethouder Meliani terug te zien:

raadscommissie KDD 15-5-2019, agendapunt 16.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Kleine analyse gemeenteraad Amsterdam 2019

Dualisme ontbreekt, om met de deur in huis te vallen. De leiders van de coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn passief tav hun college, en praten recht wat krom is. Of zwijgen sowieso. Die passiviteit van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is het meest in het oog springend, wat betreft gemeenteraad Amsterdam 2019.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse politiek Amsterdam 2019

Het jaar van de beeldvorming, zo laat 2019 zich goed omschrijven voor politiek Amsterdam. Politiek Amsterdam creëert het beeld, de media brengen dit aan de man.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Raadsvoordrachten wethouder Moorman

De voordrachten van wethouder Moorman in de gemeenteraad Amsterdam. Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, met alhier Onderwijs & Jeugd en Werk en Inkomen.