Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Het grote verschil tussen PvdD en GroenLinks: stedelijk groen

Toen de huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP begon aan de collegeperiode, was de Lutkemeer-polder nog onderwerp.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: Kunstenplan 2021-2024

Wethouder Kunst & Cultuur Meliani heeft op 15 mei 2019 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering de bestuurlijke reactie op Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad ter bespreking aangedragen. De Kunstraad beschrijft in deze Verkenning 2019 de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Wethouder Meliani geeft in de bestuurlijke reactie aan dat Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad waardevolle aanknopingspunten bevat voor Kunstenplan 2021-2024, ‘met name op het gebied van diversiteit en inclusie, kunst en cultuur in de buurt, internationalisering en de creatieve arbeidsmarkt’.

U treft de agenda hier op de website van gemeenteraad Amsterdam, met de stukken en de mogelijkheid de bespreking door de raadscommissie alsook de beantwoording door wethouder Meliani terug te zien:

raadscommissie KDD 15-5-2019, agendapunt 16.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Kleine analyse gemeenteraad Amsterdam 2019

Dualisme ontbreekt, om met de deur in huis te vallen. De leiders van de coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn passief tav hun college, en praten recht wat krom is. Of zwijgen sowieso. Die passiviteit van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is het meest in het oog springend, wat betreft gemeenteraad Amsterdam 2019.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Samenvatting agenda gemeenteraad Amsterdam d.d. 13 februari 2019

Gemeenteraad Amsterdam komt deze week in vergadering bijeen, u treft de relevante url’s onderaan dit stuk.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse politiek Amsterdam 2018

Constaterende dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 slechts is ingegeven door ontwikkelingen in politiek Den Haag, niet door politiek Amsterdam,

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VII

  • kwartaalrapportages omzetten in halfjaarlijks, actieve informatieplicht van het college als instrument om tijdig op de hoogte te zijn van problemen en/ of overschrijdingen
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Financiële analyse coalitieakkoord Amsterdam

GroenLinks, D66, PvdA en SP sloten het coalitieakkoord getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse coalitieakkoord 2018-2022, Amsterdam

Donderdag 24 mei 2018 presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en SP het door hen overeengekomen coalitieakkoord, getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’‘ (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: financiële nota’s (van belang bij de coalitievorming)

De nota’s en rapportages komen via de agenda van de gemeenteraad veelal naar buiten, dan kan iedereen deze inzien. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om een coalitie, er is geen agenda. Pas na college-vorming zijn de commissies bekend waarop de agenda wordt opgesteld door de gemeenteraad.

Onderstaand de financiële nota’s en rapportage die anders via de agenda van de gemeenteraad in te zien zouden zijn, waar momenteel dus nog geen sprake van is. Wel zijn deze aan te treffen op de webpagina van wethouder Financiën Kock. Deze nota’s en rapportage geven het financieel beeld weer waar de onderhandelaars om de coalitie zich mee geconfronteerd zien: structureel zijn er grote tekorten.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Stand van zaken debat krakende uitgeprocedeerde asielzoekers

Gisterenavond, donderdag 12 april, vond in de gemeenteraad Amsterdam een debat plaats naar aanleiding van een ingediende actualiteit door VVD mw. Poot over de kraakactie van de We Are Here-groep.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Verslag van het verslag van de informateur

De informateur van GroenLinks heeft na de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een eerste verkenning verricht, en hiervan verslag uitgebracht: Verslag informateur en brieven partijen (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VI

  • definitieve toekenning van de budgetten welke op voorschotbasis zijn toegekend door het desbetreffend ministerie, expliciet opnemen in de jaarrekening
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Theoretische weergave van de verschillen in politiek partijen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart staan voor de deur. De campagnes zijn in volle gang, maar de inhoudelijke onderwerpen raken soms ondergesneeuwd omdat de vorm overheerst. Te Amsterdam is dit niet anders.

Daarom onderstaand een beschrijving hoe van tevoren kan worden ingeschat op welke wijze de politiek partijen de verschillende onderwerpen tegemoet treden. Voor concrete voornemens, zie de websites van de politiek partijen of hun partijprogramma’s. Die laatste heb ik hier op deze website verzameld weergegeven in een eerder bericht.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Bizarre wending Amsterdamse campagne gemeenteraadsverkiezingen

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in Amsterdam nam gisteravond een bizarre wending bij de eerste debatten in De Balie.
Annabel Nanninga maakte haar opwachting als partijleider van het lokale FvD, in debat met de partijleider van GroenLinks Amsterdam, Rutger Groot Wassink.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam; de verkiezingsprogramma’s

De politiek partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gepubliceerd, periode 2018-2022.

Hieronder treft u deze programma’s, in volgorde van huidig aantal raadszetels (zie PDF 2014 gemeenteraad Amsterdam definitieve uitslag, aanvullend PDF 2017 uitslag verkiezingen Tweede Kamer (Amsterdam)). Hierna is de volgorde chronologisch tav de publicatiedatum.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Raadsperiode 2014-2018; het laatste politiek seizoen

Raadsperiode 2014-2018 begint aan het laatste deel voordat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een nieuwe raadsperiode inluiden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Gemeente Amsterdam; Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017

Er wordt naar gezocht, ik plaats deze documenten hier even in PDF-formaat opdat sommigen het makkelijker kunnen vinden: Jaarrekening 2016 Amsterdam (PDF-formaat) (+ Jaarrekening 2016 Generaal Verslag, Amsterdam).

Hier de Voorjaarsnota 2017 Amsterdam (PDF-formaat), hier de Preadvisering moties en amendemanten Voorjaarsnota 2017 (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: Visie Openbare Ruimte 2025

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid heeft de raadsvoordracht van wethouder Choho ‘Visie Openbare Ruimte 2025‘ (PDF) geagendeerd d.d. 17 mei 2017 (behandeling 1 juni). Agenda alhier: agenda raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid d.d. 17 mei 2017, punt 11.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Politiek Amsterdam: lijsttrekkersverkiezingen bij D66 en PvdA

Er zijn bij D66 en PvdA interne verkiezingen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

  1. omslagstelsel in beeld brengen
  2. omslagstelsel per programma uitdiepen
  3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
  4. alternatief voor 3. bieden
  5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
  6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Beleidskader Verlichting, Amsterdam

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid bespreekt woensdag 12 april 2017 ‘Beleidskader Verlichting’, voordracht van wethouder Verkeer en Vervoer Litjens: agenda raadscommissie ID, 12 april 2017, agendapunt 13.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Eindejaarsrapportage Fondsen 2016; grondexploitaties Amsterdam (VEF)

De resultaten van de grondexploitaties die onder het regime vallen van het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam; realisatiecijfers 2016 en meerjarenperspectief: Eindejaarsrapportage Fondsen 2016 (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Nota Begrotingsruimte; financiële ontwikkelingen 2015-2018 gemeente A’dam tbv coalitie-besprekingen 2014

NOTA BEGROTINGSRUIMTE:

De financiële ontwikkelingen 2015 -2018 van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de coalitie-besprekingen bij de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014: Nota Begrotingsruimte 2015-2018.