Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse hernieuwd coalitieakkoord ‘Samen sterker uit de crisis’

Het is van belang de werking van de Amsterdamse politiek te begrijpen om in te zien wat zich voordoet met hetgeen als hernieuwd coalitieakkoord is gepresenteerd.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Handreiking Gemeentefinanciën en Wegwijzer Gemeentebegroting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is het officiële samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten (ook overzees).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Voorjaarsbrief 2020 gemeente Amsterdam (Voorjaarsnota 2020)

Wethouder Financiën Everhardt heeft op 4 juni 2020 Voorjaarsbrief 2020 gepubliceerd, die de gebruikelijke Voorjaarsnota vervangt wegens de grote financiële onzekerheden in verband met de coronacrisis. De Voorjaarsnota is gewoonlijk het beslismoment voor het begrotingsjaar daaropvolgend, de begroting is dan de uitwerking van die Voorjaarsnota. Dit jaar is dat beslismoment verschoven naar de behandeling van Begroting 2021, november 2020.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De misgelopen inkomsten van gemeente Amsterdam: tientallen miljoenen per jaar

Het Gemeentefonds is de meest grote inkomstenbron voor elke gemeente. Dit fonds kent een opbouw, het is niet één bedrag maar een optelsom van vele factoren, zoals ruim zestig maatstaven, met voor elke maatstaf een bedrag per eenheid. Zie hier bij de Rijksoverheid, VNG en Kennisbank Openbaar Bestuur voor meer informatie en uitleg.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Zicht op bezuinigingen: de mogelijkheden

De coronacrisis slaat enorme gaten in de begroting van de gemeente Amsterdam. Momenteel is onbekend wat de precieze gevolgen zijn maar voor 2020 valt een tekort van honderden miljoenen te voorzien door het wegvallen van veel inkomsten uit de toeristen-, reclame- en parkeerbelastingen, leges en dividenduitkeringen alsook de hogere uitgaven inherent aan de coronacrisis. Dit tekort voor 2020 zal worden opgevangen met de daartoe bestemde weerstandscapaciteit van €365 miljoen die voor het gros bestaat uit de Algemene reserve van €330 miljoen. Deze middelen zijn er om onvoorziene risico’s af te dekken.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid deel 2

Begroting 2020 werd gebracht als een pijndossier wegens grote tekorten doordat het Rijk financieringen verlaagde, Gemeentefonds, beleid niet afdoende bekostigde, Jeugdzorg, en vanwege de problematiek met de kades en de bruggen die een groot gat in de begroting zou slaan.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid

Begroting 2020 gemeente Amsterdam is de eerste begroting waar het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP volledig in is verwerkt. Deze vergelijk ik met Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige coalitie van D66, VVD en SP, specifiek de ter beschikking staande middelen.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: financiële nota’s (van belang bij de coalitievorming)

De nota’s en rapportages komen via de agenda van de gemeenteraad veelal naar buiten, dan kan iedereen deze inzien. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om een coalitie, er is geen agenda. Pas na college-vorming zijn de commissies bekend waarop de agenda wordt opgesteld door de gemeenteraad.

Onderstaand de financiële nota’s en rapportage die anders via de agenda van de gemeenteraad in te zien zouden zijn, waar momenteel dus nog geen sprake van is. Wel zijn deze aan te treffen op de webpagina van wethouder Financiën Kock. Deze nota’s en rapportage geven het financieel beeld weer waar de onderhandelaars om de coalitie zich mee geconfronteerd zien: structureel zijn er grote tekorten.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VI

 • definitieve toekenning van de budgetten welke op voorschotbasis zijn toegekend door het desbetreffend ministerie, expliciet opnemen in de jaarrekening
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Najaarsnota 2017 gemeente Amsterdam

Wethouder Financiën Kock heeft Najaarsnota 2017 (PDF) gepubliceerd op de webpagina van het college van B&W, onder Begrotingsjaar 2017. De Najaarsnota geeft de ‘financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting’ weer. Een soort voorloper van de jaarrekening.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2018 gemeente Amsterdam; kleine uitleg

Wethouder Financiën Kock presenteerde 21 september 2017 de concept-begroting van de gemeente Amsterdam voor het jaar 2018. Het bijgaande persbericht en artikelen in de media hieromtrent treft u onderaan dit bericht, alsook andere documenten gerelateerd aan dit bericht.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De € 30 miljoen besparing op Reiniging, Groen en Openbare Ruimte

Er is in Amsterdam veel tumult ontstaan omtrent ‘de bezuiniging van € 30 miljoen op de Reiniging’. Spoiler: er is geen bezuiniging van € 30 miljoen op de Reiniging.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Gemeente Amsterdam; Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017

Er wordt naar gezocht, ik plaats deze documenten hier even in PDF-formaat opdat sommigen het makkelijker kunnen vinden: Jaarrekening 2016 Amsterdam (PDF-formaat) (+ Jaarrekening 2016 Generaal Verslag, Amsterdam).

Hier de Voorjaarsnota 2017 Amsterdam (PDF-formaat), hier de Preadvisering moties en amendemanten Voorjaarsnota 2017 (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

 1. omslagstelsel in beeld brengen
 2. omslagstelsel per programma uitdiepen
 3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
 4. alternatief voor 3. bieden
 5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
 6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Eindejaarsrapportage Fondsen 2016; grondexploitaties Amsterdam (VEF)

De resultaten van de grondexploitaties die onder het regime vallen van het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam; realisatiecijfers 2016 en meerjarenperspectief: Eindejaarsrapportage Fondsen 2016 (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Nota Begrotingsruimte; financiële ontwikkelingen 2015-2018 gemeente A’dam tbv coalitie-besprekingen 2014

NOTA BEGROTINGSRUIMTE:

De financiële ontwikkelingen 2015 -2018 van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de coalitie-besprekingen bij de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014: Nota Begrotingsruimte 2015-2018.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Meerjaren Werk- en investeringsprogramma’s DIVV; Amsterdam (2011-2016)

Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma’s Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer DIVV, Amsterdam. Betreft investeringen over vijf jaar, á € 3 miljard.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Onvolkomenheden in Gemeentewet hoofdstuk XIV; de administratie en de controle

Gemeentewet artikelen 212 en 213 leggen vast dat de gemeenteraad de uitgangspunten van en de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie moet verordenen. Zie: Gemeentewet.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel III

 1. vrije ruimte in de begroting weergeven
 2. aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen vrije ruimte in de begroting *
 3. indicatoren financiële kengetallen herzien **

* eigenlijk aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen algemene middelen, maar ook deze zijn niet volledig aan te wenden om aan die verplichtingen te voldoen. Misschien lenen de ‘coalitiemiddelen’ zich hier beter voor. Maar beide geven de gemeenteraad beter inzicht in deze bestedingen, en gemaakte keuzes, dan met de huidige indicatoren het geval is.

 

** schuldquote en solvabiliteit zijn artificiële indicatoren, geven geen inzicht in de werkelijke situatie; schuldquote herbergt middelen die (bij wet) niet voor de externe schuld kunnen worden aangewend (bv hoe meer bijstandsuitkeringen, des te beter de schuldquote), en solvabiliteit staat ver af van de realiteit (of je moet werkelijk de bv in bezit zijnde grond en bruggen willen verkopen).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Sensatie in raadscommissie Financiën: gemeenteraad wil inzicht in de vrije ruimte van de reserves

Raadscommissie Financiën kende d.d. 8 september 2016 een sensationeel verloop bij de behandeling van het laatste agendapunt, punt 17: ‘Reserves Economie’.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam, deel II

 1. kwartaalrapportages afschaffen
 2. meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden
 3. tweede leraar en klassenassistenten in elke klas
 4. per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal
 5. Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

 1. bezuinigen op bestuur & ondersteuning
 2. interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen
 3. beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven *
 4. grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren
 5. scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport

* zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in pdf-formaat: Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014)

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

#Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Financiën deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s alhier: agenda’s raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli 2016.

Raadscommissie Financiën heeft wethouders Kock en Litjens te gast, die de volgende agendapunten hebben aangeleverd, welke door de commissie zijn geagendeerd: