Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid


Begroting 2020 gemeente Amsterdam is de eerste begroting waar het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP volledig in is verwerkt. Deze vergelijk ik met Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige coalitie van D66, VVD en SP, specifiek de ter beschikking staande middelen. Het eerste dat namelijk opvalt aan Begroting 2020 is dat er een aanzienlijke stijging is van de baten, dit gaat van € 5,65 miljard in Begroting 2018 (PDF), via € 5,55 miljard in Begroting 2019 (PDF) naar € 6,32 miljard in Begroting 2020.

Begroting 2018 is het totaal van de Algemene middelen € 2,5 miljard, voor Begroting 2020 betreft dit € 2,9 miljard, terwijl in Begroting 2018 voor Begroting 2020 een totaal aan Algemene middelen van € 2,3 miljard werd geraamd. De saldo’s van de reserves bieden geen uitkomst om deze verschillen te verklaren.

De lokale heffingen, nu wordt meer duidelijk. Dat zijn de OZB & RRB, toeristenbelasting, vermakelijkheidsretributie, precariobelasting en sinds 2020 reclamebelasting. Deze betreffen het budgetrecht van de gemeenteraad, onderhevig aan politieke besluitvorming dus:

Begroting 2018: € 268 miljoen

Begroting 2020: € 407 miljoen

Bingo. Let wel, gros hiervan is stijging toeristenbelasting (€ 105 miljoen) waar de vorige coalitie al toe besloot en verdere stijging mogelijk maakte.

Maar er is meer, zoals stijging Gemeentefonds:

2019: € 86 miljoen

2020: € 99 miljoen

Terwijl bij Begroting 2019 een stijging van het Gemeentefonds van € 70 miljoen werd voorzien voor Begroting 2020, is dit bijgesteld naar € 99 miljoen in Begroting 2020 zelf. Dit in tegenstelling tot wat politiek Amsterdam en in verlengde daarvan de media berichtten over financiële problemen door lager Gemeentefonds. Deze stijgt in werkelijkheid, € 185 miljoen, in 2020 ook meer dan eerstens in 2019 werd voorzien. Uw nederig boodschapper maakt vrienden. De techniek, de circulaires, laat ik even voor wat die is. De substantieel hogere inkomsten van de gemeente zijn onderwerp.

We zijn er nog niet, want de parkeerbaten stijgen ook significant:

2018: € 196 miljoen geraamd

2020: € 306 miljoen

Opgeteld zien we een stijging van € 434 miljoen in Begroting 2020, de eerste begroting waar het huidig coalitieakkoord volledig in is verwerkt, ten opzichte van Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige coalitie, oa aangaande inkomsten van de gemeente Amsterdam onderhevig aan politieke besluitvorming, het budgetrecht van de gemeenteraad. Dit staat los van de verschillen in saldo’s van onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

De gemeente kent veel meer inkomsten, zoals grondexploitaties en erfpacht, maar die neem ik niet mee. Hier zijn ook lasten, gaat techniek achter schuil, en de grex en erfpacht zijn van een ander gehalte, kennen andere grondslagen. Idem mbt leges. Maar voor de liefhebbers als laatst, Erfpacht:

Begroting 2018: € 189 miljoen baten geraamd

Begroting 2020: € 206 miljoen.