Raadsvoordrachten wethouder Ivens


De voordrachten van wethouder Ivens in de gemeenteraad Amsterdam. Tevens meerdere ter kennisname-stukken wegens belangwekkend onderwerp en/of politieke relevantie (edoch college-bevoegdheid). Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, hier treft u thema Wonen & Leefomgeving, thema Groen, thema Dieren en thema Openbare Ruimte.

Openbare Ruimte en Groen

Ter instemming ‘Resultaatafspraken Artis‘ (PDF) mbt de subsidieverlening, gemeenteraad 10 oktober 2018, agendapunt 9. Betreft ontplooien van educatieve activiteiten, natuurbehoud, dierenwelzijn en duurzaamheid, alsmede de verantwoording daarover.

Afhandeling motie raadslid PvdD Van Lammeren over Bomendashboard, Bomenboekhouding en Bomenverordening Amsterdam (PDF), agendapunt 15 raadscommissie Wonen & Bouwen, Openbare Ruimte en Groen 16 januari 2019.

Raadsbesluit Handboek Inrichting Openbare Ruimte Amsterdam (HIOR), agendapunt 26 gemeenteraad 13 februari 2019.

Ter bespreking het ‘Grote Groenonderzoek 2018‘ (PDF), agendapunt 13 raadscommissie WB (OR & Groen) 11 september 2019. Tevens stand van zaken Groenvisie.

Ter kennisgeving ‘Handreiking Leefstraten 2019‘ (PDF), agendapunt 39 gemeenteraad 18 spetember 2019. Betreft een hulpmiddel bij het organiseren van een leefstraat.

Ter kennisname ‘Voedselstrategie, stand van zaken‘ (PDF), agendapunt 46 gemeenteraad 6 november 2019.

Stand van zaken ‘Ecologisch beheer gemeente Amsterdam‘ (PDF), agendapunt 24 raadscommissie WB (OR & Groen) 11 december 2019. Ontwikkelingen en uitbreiding van het ecologisch beheer binnen de gemeente Amsterdam.

Ter kennisname voortgang uitvoering initiatiefvoorstel D66 Roodenburg ‘Baas over eigen blaas, voortgangsbrief‘ (PDF), agendapunt 25 raadscommissie WB (OR & Groen) 11 december 2019.

dierenwelzijn

Raadsbesluit ‘Dierenwelzijn, APV evenementen met dieren‘ (PDF), agendapunt 29 gemeenteraad 13 februari 2019.

Ter kennisname ‘Dierenwelzijnsbeleid 2019-2022 Amsterdam‘ (PDF), agendapunt 17 gemeenteraad 8 mei 2019. oa Agenda Dieren en budgetten.

wonen & bouwen

Ter kennisname ‘Woningbouwplan 2018-2025‘ (PDF), raadscommissie Wonen & Bouwen 12 december 2018.

Raadsbesluit ‘Huisvestingsverordening Amsterdam 2016, wijziging‘, agendapunt 35 gemeenteraad 19 december 2018. Wijzigingen op gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad.

Ter vaststelling ‘Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022‘ (PDF), agendapunt 28 gemeenteraad 13 februari 2019.

Ter vaststelling ‘Programmaplan Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022‘ (PDF), agendapunt 24 gemeenteraad 13 maart 2019.

Ter vaststelling ‘Verordening doelgroepen woningbouw Amsterdam 2019‘ (PDF), agendapunt 14 gemeenteraad 8 mei 2019. Biedt de mogelijkheid om per deelgebied te eisen dat een bepaald percentage categorieën woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen (citaat uit de toelichting op de Verordening).

Ter kennisname plan ‘Jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022‘ (PDF) en ‘Convenant studentenhuisvesting Amsterdam 2019-2022‘ (PDF), agendapunt 15 gemeenteraad 8 mei 2019.

Ter kennisname ‘Uitwerking bouw middeldure koopwoningen‘ (PDF), agendapunt 16 gemeenteraad 8 mei 2019.

Ter kennisname ‘Woningbouwplan 2018-2025, rapportage voorjaar 2019‘ (PDF), gemeenteraad 19 juni 2019.

Ter kennisname ‘Middeldure huurwoningen, stand van zaken gesprekken met marktpartijen‘ (PDF), agendapunt 41 gemeenteraad 18 september 2019.

Ter vaststelling ‘Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 & Beleidskader‘, agendapunt 11 raadscommissie Wonen & Bouwen 20 november 2019 (agendapunt opnieuw geagendeerd => raadscommissie WB 11-12-2019).

Ter kennisname ‘Woningbouwplan 2018-2025, rapportage najaar 2019‘ (PDF), agendapunt 18 raadscommissie Wonen & Bouwen 20 november 2019 (agendapunt doorgeschoven naar raadscommissie WB 11-12-2019, punt 17).

Ter kennisname ‘Plan van aanpak woonfraude‘ (PDF), agendapunt 17 raadscommissie Wonen & Bouwen 20 november 2019.

Uiten van wensen en bedenkingen inzake ‘Samenwerkingsafspraken 2020-2023‘ (PDF), agendapunt 14 gemeenteraad 27 november 2019. Betreft prestatieafspraken tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente Amsterdam.

Ter kennisname ‘Actieplan Wooncoöperaties Amsterdam‘, agendapunt 30 gemeenteraad 27 november 2019.