Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Zorg & Sport


De week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s met stukken alhier: raadscommissies Amsterdam; 6 en 7 juli 2016.

Raadscommissie Zorg & Sport vergadert donderdag 7 juli, met wethouder Van der Burg te gast. Hij heeft de volgende agendapunten aangeleverd.

  • Voorjaarsnota 2016
  • Gebiedsagenda’s, actualisatie
  • investeringen in sportaccommodaties 2016
  • digitaal analfabetisme. Per motie bij Begroting 2016 hebben PvdO, SP, PvdA en Grl het college verzocht digitaal analfabetisme ‘onder ouderen en kwetsbare groepen’ tegen te gaan ‘om uitsluiting te voorkomen’. Het college doet verslag van de uitvoering van deze motie
  • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht; monitor. Jaarlijks verslag van het maatschappelijk effect
  • Veilig Thuis,; kwartaalrapportage meldingen en aanpak huiselijk geweld
  • Ouderenvriendelijke Stad 2016; voortgangsrapportage
  • uitkomsten onderzoek naar opzeggingen Wmo-voozieningen (afzien van zorg-vraag), als gevolg van de gevraagde eigen bijdrage
  • Inkoop Zorg 2017, uitvoeringsbesluit. Betreft € 242 miljoen, inkoop Wmo-voorzieningen Ambulante ondersteuning, Dagbesteding, Kortdurend verblijf, Hulp bij huishouden, Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Hulp & Opvang slachtoffers huiselijk geweld.

De volledige agenda met stukken treft u alhier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016.