#Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Financiën deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s alhier: agenda’s raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli 2016.

Raadscommissie Financiën heeft wethouders Kock en Litjens te gast, die de volgende agendapunten hebben aangeleverd, welke door de commissie zijn geagendeerd:

 • samenvoegen Parkeerfondsen. Opbrengsten van de parkeerbelastingen werden verdeeld tussen de centrale stad en de stadsdelen. Nu de deelgemeenten zijn opgehouden te bestaan, worden deze fondsen samengevoegd. Betreft bijna € 200 miljoen per jaar
 • Voorjaarsnota 2016
 • Gebiedsagenda’s, actualisatie
 • verbouwing begane grond van het stadhuis, de businesscase
 • brief wethouder Litjens over DMOP (Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen); gemeentelijk vastgoed, geagendeerd door GrL dhr. Groen
 • muziekvereniging MarchingBand, antwoord van het college op vragen raadslid CDA mw. Shahsavari-Jansen over de huisvesting van MarchingBand
 • antwoord van het college op initiatief van raadslid GrL dhr Groen om de gevels van de Stopera te veranderen in hangende tuinen
 • Medewerkers Waarderingsonderzoek 2015, ondernomen vervolgacties hierop
 • programma Organisatieontwikkeling, eindrapportage binnen het kader van risicovolle projecten
 • Inkoopbesparing, bezuinigingsopgave van dit college (€ 55 miljoen in 2018). Hier doen zich enige problemen voor, D66 Guldemond agendeert
 • Watervisie Amsterdam 2040 (ruimtelijk-economisch toekomstbeeld op het gebruik van het water)
 • beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage
 • vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang, in het kader van de Mededingingswet
 • verstrekken van een lening aan Matrix Innovation Centre, ten behoeve van een nieuw gebouw op het Amsterdam Science Park
 • herijking programma Doorontwikkeling Financiële Administratie, voorstellen hieromtrent uit Voorjaarsnota 2016
 • tijdigheid van de betalingen door de gemeente, geagendeerd door CDA-raadslid mw. Shahsavari-Jansen
 • verwerking WOZ-bezwaren, geagendeerd door VVD-raadslid mw. Poot
 • Uitvoeringsplan Versterkt Control, voortgangsrapportage
 • Nota Beoordelingen Investeringsvraagstukken, geagendeerd door VVD-raadslid mw. Poot
 • opbrengst Toeristenbelasting vakantieverhuur, B&B en short stay 2015
 • BBV, raadsbrief over de vernieuwing
 • Vernieuwing Informatievoorziening Belastingen, businesscase
 • invoeren methode Duisenberg, opvolging advies enquêtecommissie Financiële functie. Voorgesteld wordt om de gemeenteraad voortaan te laten bijstaan door BOOR (Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad): 2 Fte’s die de gemeenteraad bijstaan bij de complexe financiële onderwerpen. Hier kan een flexibele schil bijkomen.

De volledige agenda met stukken treft u hier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016.