Bestuur en ondersteuning gemeente Amsterdam: de directe kosten


De lasten van Bestuur & Ondersteuning in de gemeente Amsterdam zijn voor de gemeenteraad amper onderwerp van debat. Toch is enige aandacht op z’n plaats gezien de hoogte van het totaalbedrag en de veranderingen die deze de laatste jaren ondergaat.

Het totaalbedrag van de lasten van Bestuur & Ondersteuning gaat van € 133,7 miljoen in Jaarrekening 2015 naar € 98,7 miljoen in Begroting 2016 waarop dit bedrag wordt bijgesteld naar € 109,7 miljoen in de programmabegroting na Voorjaarsnota 2016. Dit laatste betreft een begrotingswijziging van meer dan 11%.

Jaarrekening 2014 geeft een totaalbedrag weer voor de lasten van Bestuur & Ondersteuning van € 135,3 miljoen. Althans, zo vermeldt Begroting 2016. Jaarrekening 2014 zelf maakt melding van € 144,4 miljoen lasten van ‘Bestuur & Concern’, wat in Jaarrekening 2013 € 94,5 miljoen is. Dit laatste is zonder de stadsdelen, betreft alleen de centrale stad.

Programma’s van de gemeente Amsterdam kunnen jaarlijks van definitie veranderen, wat vergelijken lastig maakt. Ook is er per 2014 een organisatieverandering doorgevoerd, en een nieuw bestuurlijk stelsel ingevoerd. Tevens is wethouder Financiën Kock momenteel bezig om de begroting een andere opzet te geven aangaande de apparaatskosten, welke voornaam deel uitmaken van het totaalbedrag. Als zodanig is enige voorzichtigheid geboden bij het vergelijken van de jaarlijkse lasten van Bestuur & Ondersteuning.

Met inachtneming van die voorzichtigheid, kan worden gesteld dat de bijstelling van de lasten van Bestuur & Ondersteuning gemeente Amsterdam enige vragen oproept. Jaarrekeningen 2014 en 2015 geven een totaalbedrag weer van om en nabij de € 135 miljoen. Dit daalt in Begroting 2016 naar € 98,7 miljoen, per begrotingswijziging na Voorjaarsnota bijgesteld naar € 109,7 miljoen. Deze daling van de lasten, respectievelijk 27% en 20%, wordt verder nergens verklaard, ook niet bij de bezuinigingsopgaven.

De lasten van Bestuur & Ondersteuning in de gemeente Amsterdam dalen met tientallen miljoenen in 2016, zonder enige nadere verklaring: van € 135 miljoen naar € 98,7 miljoen respectievelijk € 109,7 miljoen. De vraag is hoe reëel dit is, mede gezien de eerdere bijstellingen achteraf. Zo gingen de lasten in 2014 van € 104 miljoen na de 8-maandsrapportage naar € 144 miljoen in de jaarrekening.

Hoe reëel is de opgave van de lasten van Bestuur & Ondersteuning in 2016? En waarom worden de verschillen nergens nader verklaard?

PS de Open State Foundation stelt dat de lasten van het algemeen bestuur in de gemeente Amsterdam € 352 miljoen zijn: Open State Foundation; begrotingen 2015 Amsterdam en Rotterdam