Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

  1. omslagstelsel in beeld brengen
  2. omslagstelsel per programma uitdiepen
  3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
  4. alternatief voor 3. bieden
  5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
  6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld