Tag: aanbevelingen

 • Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VII

  kwartaalrapportages omzetten in halfjaarlijks, actieve informatieplicht van het college als instrument om tijdig op de hoogte te zijn van problemen en/ of overschrijdingen

 • Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VI

  definitieve toekenning van de budgetten welke op voorschotbasis zijn toegekend door het desbetreffend ministerie, expliciet opnemen in de jaarrekening

 • Aanbeveling voor de gemeenteraad, deel V

  Het begrotingstekort- of overschot weergeven.

 • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

  omslagstelsel in beeld brengen omslagstelsel per programma uitdiepen aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel * alternatief voor 3. bieden omslagrente en renterisicobuffer omlaag vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s * middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

 • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel III

  vrije ruimte in de begroting weergeven aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen vrije ruimte in de begroting * indicatoren financiële kengetallen herzien ** * eigenlijk aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen algemene middelen, maar ook deze zijn niet volledig aan te wenden om aan die verplichtingen te voldoen. Misschien lenen de ‘coalitiemiddelen’ zich hier beter voor. Maar…

 • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam, deel II

  kwartaalrapportages afschaffen meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden tweede leraar en klassenassistenten in elke klas per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen

 • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

  bezuinigen op bestuur & ondersteuning interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven * grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport * zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in…