Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

omslagstelsel in beeld brengen omslagstelsel per programma uitdiepen aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel * alternatief voor 3. bieden omslagrente en renterisicobuffer omlaag vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s * middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel III

vrije ruimte in de begroting weergeven aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen vrije ruimte in de begroting * indicatoren financiële kengetallen herzien ** * eigenlijk aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen algemene middelen, maar ook deze zijn niet volledig aan te wenden om aan die verplichtingen te voldoen. Misschien lenen de ‘coalitiemiddelen’ zich hier beter voor. Maar… Lees verder Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel III

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

bezuinigen op bestuur & ondersteuning interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven * grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport * zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in… Lees verder Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I