Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VII

 • kwartaalrapportages omzetten in halfjaarlijks, actieve informatieplicht van het college als instrument om tijdig op de hoogte te zijn van problemen en/ of overschrijdingen
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VI

 • definitieve toekenning van de budgetten welke op voorschotbasis zijn toegekend door het desbetreffend ministerie, expliciet opnemen in de jaarrekening
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbeveling voor de gemeenteraad, deel V

Het begrotingstekort- of overschot weergeven.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

 1. omslagstelsel in beeld brengen
 2. omslagstelsel per programma uitdiepen
 3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
 4. alternatief voor 3. bieden
 5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
 6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel III

 1. vrije ruimte in de begroting weergeven
 2. aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen vrije ruimte in de begroting *
 3. indicatoren financiële kengetallen herzien **

* eigenlijk aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen algemene middelen, maar ook deze zijn niet volledig aan te wenden om aan die verplichtingen te voldoen. Misschien lenen de ‘coalitiemiddelen’ zich hier beter voor. Maar beide geven de gemeenteraad beter inzicht in deze bestedingen, en gemaakte keuzes, dan met de huidige indicatoren het geval is.

 

** schuldquote en solvabiliteit zijn artificiële indicatoren, geven geen inzicht in de werkelijke situatie; schuldquote herbergt middelen die (bij wet) niet voor de externe schuld kunnen worden aangewend (bv hoe meer bijstandsuitkeringen, des te beter de schuldquote), en solvabiliteit staat ver af van de realiteit (of je moet werkelijk de bv in bezit zijnde grond en bruggen willen verkopen).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam, deel II

 1. kwartaalrapportages afschaffen
 2. meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden
 3. tweede leraar en klassenassistenten in elke klas
 4. per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal
 5. Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

 1. bezuinigen op bestuur & ondersteuning
 2. interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen
 3. beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven *
 4. grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren
 5. scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport

* zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in pdf-formaat: Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014)