Nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam; gebiedsgericht werken

Het college van B&W heeft de hoofdlijnen van het nieuw bestuurlijk stelsel voor de gemeente Amsterdam voorgedragen aan de gemeenteraad, de inrichting van het gemeentebestuur welke na uitwerking van de hoofdlijnen geëffectueerd moet worden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

U treft de voordracht hier, in de agenda van raadscommissie Algemene Zaken, 17 november a.s.: agenda cie AZ 17-11-2016, agendapunt 15. De desbetreffende documenten, zoals de raadsvoordracht met de beslispunten en de hoofdlijnen van het nieuw bestuurlijk stelsel, zijn hier in te zien en te downloaden. Het rapport van commissie Brenninkmeijer is bijgeleverd, net als als een samenvatting hiervan en een achtergrondrapportage.

Dit betreft hoofdlijnen, uitwerking hiervan vindt plaats na instemming door de gemeenteraad. Het Bestuurlijk Kompas Amsterdam (PDF) is leidend: ‘Eén organisatie, in dienst van Amsterdam; Van buiten naar binnen, met één gezicht naar buiten’.

Wat taken en bevoegdheden betreft is het de intentie om niets te veranderen, wel vindt er een majeure wijziging plaats binnen de bestuurlijke verhoudingen. De bestuurscommissies verworden tot adviescommissies. De Dagelijks Bestuurder (DB-er) wordt door het college benoemd, komt niet voort uit de adviescommissie zoals binnen het huidig bestuurlijk stelsel de DB-er voortkomt uit de bestuurscommissie. Deze DB-er krijgt het takenpakket wat binnen het huidig bestuurlijk stelsel aan de bestuurscommissie is toebedeeld. De DB-er legt verantwoording af aan het college, niet aan de adviescommissie. Hiermede verdwijnt de controlerende functie op decentraal niveau. De adviescommissie kan geen vragen stellen, geen moties of amendementen indienen. Initiatiefvoorstellen vanuit de adviescommissie zijn ook geen mogelijkheid.

Bestemmingsplannen spelen een grote rol binnen het bestuurlijk stelsel, al is het maar omdat dit veel werk oplevert voor het gemeentebestuur. Vanuit die hoedanigheid alleen al is het immer gewenst geweest dat dit zich zoveel als mogelijk decentraal afspeelt. Hier gaat wetstechniek achter schuil, zoals aangaande inspraak. Ook deze procedure moet nog uitgewerkt worden.

Het college stelt voor om zeven adviescommissies, elk stadsdeel één, te laten bestaan uit door de kiezers gekozen leden, voortkomend uit daartoe aangewezen 22 gebieden. Elk gebied mag vier leden afvaardigen. Als zodanig bestaat de adviescommissie in Centrum dan uit acht leden, adviescommissies in Noord, West, Zuid en Zuidoost uit twaalf. De adviescommissies in Nieuw-West en Oost zullen dan uit zestien leden bestaan.

De raadsvoordracht ligt ter instemming voor. Behandeling vindt eerstens plaats in raadscommissie Algemene Zaken op 17 november aanstaande. Wat opvalt is dat de voorstanders van decentraal bestuur, D66, PvdA en GroenLinks, nog niet hebben gereageerd. Deze partijen leveren gezamenlijk 30 van de 45 zetels. Het moge duidelijk wezen dat deze invulling van het bestuurlijk stelsel niet de voorkeur geniet van deze ruime meerderheid. Maar, D66 is deel van het college, en de raadsvoordracht is afkomstig van portefeuillehouder Choho, wethouder namens D66.

De uitkomst van deze raadsvoordracht is ongewis. Wat wel opvalt, is dat de taken en bevoegdheden ongewijzigd blijven, net als de ambtelijke organisatie welke op stadsdeelniveau een inrichting kent om decentraal te fungeren. De inrichting van het bestuurlijk stelsel ligt voor, maar zonder vergaande wijziging van de organisatie, kan die inrichting met een pennestreek veranderd.

UPDATE: op 15 februari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ‘Hoofdlijnen Bestuurlijk Stelsel vanaf 2018’. U treft de documenten, incl. de moties en amendementen, alhier, gemeenteraad Amsterdam, 15 februari 2017, instemmen Hoofdlijnen Bestuurlijk Stelsel vanaf 2018 (agendapunt 18).