Raadsvoordrachten wethouder Dijksma


Raadsvoordrachten van wethouder Dijksma in de gemeenteraad Amsterdam. Vooraf opgemerkt: wethouder Dijksma kent een ongekend hoog productieniveau, Parool-verslaggever Koops omschreef dat eerder dit jaar al. Echter, dit betreffen veelal verkeersprojecten die in de gemeenteraad de technische status hebben van kredietbesluiten. Per vergadering van de gemeenteraad zijn dit er vele, te veel om hier weer te geven. Tegelijk, alhoewel er inbreng is van de wethouder zelf zouden deze projecten er sowieso zijn. Ik tracht specifiek beleid van wethouder Dijksma periode 2018-2022 weer te geven. U vindt hier informatie over Parkeren & Verkeer, met hier coördinatie Stadsregie, en het college van B&W geeft informatie per thema op Volg het Beleid. Tevens treft u hier de informatie over Uitvoeringsagenda Mobiliteit, en hier over programma Schone Lucht voor Amsterdam.

LUCHTKWALITEIT

Ter kennisname rapport Luchtkwaliteit Amsterdam 2017 (PDF), agendapunt 15 gemeenteraad 10 oktober 2018.

Rapport Luchtkwaliteit Amsterdam 2018 (PDF), agendapunt 29 gemeenteraad Amsterdam 21 november 2019.

Uiten van wensen en bedenkingen inzake actieplan Schone Lucht (PDF), agendapunt 26 gemeenteraad Amsterdam 19 juni 2019.

MOBILITEIT

Ter kennisname brief Snorfiets naar de rijbaan (PDF), agendapunt 17 gemeenteraad 10 oktober 2018.

Inhoudelijke Toets op nog te realiseren parkeergarages (PDF) in het kader van het coalitieakkoord, agendapunt 21 raadscommissie MLD 13 december 2018.

Ter vaststelling Agenda Autodelen (PDF), agendapunt 12 gemeenteraad 13 februari 2019.

Ter vaststelling voorkeursbesluit Fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen (PDF), agendapunt 26 gemeenteraad 8 mei 2019.

Ter vaststelling nota Deelmobiliteit, kansen voor de stad (PDF), agendapunt 22 gemeenteraad 19 juni 2019.

Ter vaststelling programma Smart Mobility (PDF), agendapunt 35 gemeenteraad 10 juli 2019.

Stand van zaken m.b.t. Logistiek (PDF) en resultaten Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek Amsterdam 2017, agendapunt 17 raadscommissie MLD 3 oktober 2019. Nieuwe maatregelen worden opgenomen in Agenda Autoluw.

Toelichting Bestedingsvoorstel Stedelijk Mobiliteitsfonds 2019-2023, Tkn 7 raadscommissie MLD 17 oktober 2019. Bekend geworden onder de noemer ‘bezuinigingen op de stadsdelen’, horende bij Begroting 2020 gemeente Amsterdam.

AMSTERDAM AUTOLUW

Ter bespreking Agenda Amsterdam Autoluw (PDF), agendapunt 26 raadscommissie MLD 21 november 2019. Wethouder Dijksma licht dit toe in de aanbiedingsbrief Agenda Amsterdam Autoluw.

Ter kennisname haalbaarheidsonderzoek om per 2025, 7.000 tot 10.000 parkeerplekken op te heffen: agendapunt 25 gemeenteraad 19 juni 2019.

KADES & BRUGGEN

Ter bespreking Aanpak civiele constructies (PDF), agendapunt 17 raadscommissie MLD 7 maart 2019.

Ter instemming Uitvoeringsprogramma vervanging diverse kades en bruggen in 2019 (PDF), agendapunt 36 gemeenteraad 10 juli 2019.

Ter kennisname Actieplan Bruggen en Kademuren (PDF), agendapunt 21 gemeenteraad 9 oktober 2019.

WATER

Ter instemming Nota Varen deel 1, agendapunt 23 raadscommissie MLD 18 april 2019.

Passagiersvaart, Verordening Binnenwater, agendapunten 26 en 27 gemeenteraad 6 november 2019.