Duurzaam Amsterdam, de beleidsdocumenten sinds 2006, aardgasvrij, CO2-neutraal etc

Laat ik beginnen met excuus, want het lukt mij niet mijn irritatie voor me te houden. Onderstaand het beleid Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam van pak ‘m beet de laatste vijftien jaar. Er is geen enkele structuur, er is niet uit te komen. Ik zal proberen het volledig en correct weer te geven, zonder nogal geïrriteerd oordeelsvorming, en geef nu alles slechts weer.

De huidig wethouder Duurzaamheid, Van Doorninck van GroenLinks, komt in haar eerste twee jaar nergens mee. Zij laat weten in 2020 met een routekaart te komen, maar dan hebben we nog niets, en valt er voor de verkiezingen van 2022 geen enkel resultaat te overleggen. Tevens zijn er allang routekaarten, het verduurzamen van de stad is sinds begin deze eeuw gaande. Wethouder Duurzaamheid Van Doorninck heeft bericht dat het haar doel is om ‘vorm te geven’ aan de activiteiten mbt het verduurzamen van de stad. Maar, dit is al sinds begin deze eeuw gaande, het komt mij vreemd voor dat deze raadsperiode het doel is dit ‘vorm te geven’.

Feit is, dat periode 2006-2014 toenmalig GroenLinks Amsterdam-fractievoorzitter Van Doorninck met deze portefeuille ook al nooit iets heeft geleverd, vanuit de coalities met ‘r partijprominenten en partijleider als portefeuillehouders. Onderstaand heb ik wat als het beleid werd gebracht, verzameld. Het is goeddeels lucht. De goede lezer valt het op dat de rapporten elke keer dezelfde patronen kennen, dezelfde opbouw, waarmee veel pretenties te kennen worden gegeven maar in werkelijkheid wordt verhuld wat werkelijk gaande is.

Op later moment orden ik het, nu even voor de liefhebber om er zelf mee aan de slag te gaan.

Voordracht Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 (PDF), met hier het plan zelf, Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 (PDF). Hier wordt oa de 40% reductie van CO2 in 2025 tov 1990 opgenomen als beleidsdoel. Verder is het niets, dat blijkt ook uit punt 4, namelijk dat er geen financiële dekking is. Absurd, dit. Let op, het laat zich vaak lastig herkennen dat het niets is, want het is van groot taalgebruik vergeven. Enige concrete, gemeente energieneutraal, is niets, maar dan ook echt niets, van terchtgekomen. Voor zover het al ooit enige politieke prioriteit had. Betreft raadscommissie Milieu 30 mei 2007.

Hier CO2-neutrale gemeentelijke gebouwen 2015 (PDF), raadscommissie Milieu 17 september 2008. Vanaf dit moment houden Van Doorninck en Van Poelgeest van GroenLinks Amsterdam iedereen voor dat de gemeentelijke gebouwen vanaf 2015 energieneutraal zijn. Bijna zes jaar lang. Lees het document, er staat letterlijk dat dit onmogelijk is. Dat bericht Van Poelgeest dan ook 5,5 jaar later, in een brief die Van Poelgeest een ‘Routekaart CO2-neutraal Amsterdam’ noemt. Dit is puur bedrog, het is geen routekaart, alleen mededeling dat na verkenning is gebleken dat 2015 onhaalbaar is. Klopt, dat bleek al in 2008. Vooropgezet bedrog. Momenteel staat dit gepland voor 2030, gemeentelijke gebouwen energieneutraal. Dit wordt gepresenteerd als duurzaam beleid van de GroenLinks-wethouder, maar in werkelijkheid is het gebruikelijk om na decennia van gebruik, gebouwen te renoveren.  Het is gewoon uitfaseren. Het zijn gewoon gebruikelijke renovaties na decennia van gebruik zonder specifiek onderhoud en/of verbouwing mbt duurzaamheid.

Tot 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen dus niet verduurzaamd. Dit, terwijl dit als één van de weinige acties de gemeente zelf kan ondernemen. Verder moeten de woningbouwcorporaties de verduurzaming doen, en Liander de energievoorziening, etc. Zo ook de Openbare Verlichting, hier wordt amper verduurzaamd, goeddeels alleen bij regulier gepland onderhoud, verspreid over vele jaren.

De gemeente verzaakt dus haar eigen taken mbt verduurzaming. We zijn nu vijtien jaar verder, ja, dan gebeurt wat bij regulier onderhoud/renovatie. Maar daar heb je geen wethouder Duurzaamheid voor nodig.

Nieuw Amsterdams Klimaat (PDF). Hier wordt op later moment naar verwezen als ‘het beleid’, in werkelijkheid is dit slechts een ‘overzicht van plannen’: raadscommissie Milieu 17 september 2008.

Nieuw Amsterdam Klimaat; duurzame energie en de koers van de stad (PDF), beleidsdocument van mei 2009. Let op de woordkeuze ‘plannen’, niets concreets dus. Geen actie. Geen uitvoering, maar ‘plannen’. 2006-2014 heeft de gemeente niets gedaan om te verduurzamen, alle documenten verbloemen dit. Zie Openbare Verlichting, gemeentelijk vastgoed en het elektriciteitscontract, de energieslurpers van de gemeente zijn ongeroerd gelaten. Ook zijn er met de woningbouwcorporaties geen afspraken gemaakt over verduurzaming (wel mbt verkoop soc huurwoningen).

Milieuverslag 2009 Amsterdam (PDF), met veel op dat moment al gestelde doelen weergegeven, mbt duurzaamheid, CO2-reductie etc.

CO2-uitstoot rapportage 2009 Amsterdam (PDF), met de brief van de wethouder: CO2-uitstoot rapportage 2009 Amsterdam, brief (PDF).

Energiestrategie Amsterdam 2040 (PDF), uit februari 2010. Let op, dit is dus één maand voor nieuwe verkiezingen, de toenmalig coalitie zat er sinds 2006. Om dan op het allerlaatst met een ‘strategie’ te komen. Dit zien we dezelfde politici vier jaar later wederom doen, twee maanden voor verkiezingen presenteert die wethouder Routekaart CO2-neutraal Amsterdam (PDF), gemeenteraad januari 2014, lees twee maanden voor verkiezingen. De wethouder schrijft in deze brief dat die collegeperiode, 2010-2014, er niets is gebeurd. Er is slechts ‘een verkenning’ uitgevoerd, dat is nog minder dan een onderzoek. Nog beter, zie bovenstaand, die verkenning was al gedaan, in 2008. Vooropgezet bedrog. De wethouder noemt het een routekaart, wat het niet is. In de verste verte niet.

Horend bij Energiestrategie Amsterdam 2040, rapport van CE Delft: Energiestrategie Amsterdam 2040, CE Delft 2010 (PDF), via CE Delft, ‘Brug naar een duurzame energievoorziening‘.

De Green Deal A’dam & Rijk, 2011 (PDF) van de gemeente met het Rijk, 2011. Hier de Green Deal-website. En bijgaand Green Deal A’dam en Rijksoverheid, 2011 september (PDF).

Stedelijk Duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014‘ (PDF), agendapunt 17 gemeenteraad Amsterdam 6 april 2011.

Uitvoeringsprogramma ‘Duurzaam Inkopen 2011-2014‘ (PDF), gemeenteraad Amsterdam 21 september 2011 agendapunt 16

Hier vooropgezet bedrog Klimaat en Energie 2013, jaarverslag (PDF), raadscommissie ID 27 augustus 2014 Tkn 20. Laatste dat toenmalig wethouder Van Poelgeest overlegt. Het is vooropgezet bedrog, alleen moet je alles kennen om dat te kunnen plaatsen. Er is 2006-2014 geen duurzaam beleid geweest vd gemeente Amsterdam. Zie blz 12, er is zelfs nog geen strategie om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Knap, terwijl de doelstelling al vanaf 2008 is om energieneutraal te zijn in 2015. Erg knap.

Zie vooral ook dat er wordt uitgegaan van gelijkblijvend en anders dalend elektriciteitsgebruik. Daar zijn alle cijfers op gebaseerd. Volgens poelgeest halen we in 2040 dan ook exact de voorgenomen CO2-reductie, tot op de kiloton precies. Oordeel zelf.

Agenda Duurzaamheid uit 2015, Amsterdam: Duurzaam Amsterdam, 2015 (PDF). D66-wethouder Duurzaamheid Choho presenteert dit aan het begin van de collegeperiode, gemeenteraad 11 maart 2015. Met hier de monitor, Staat van Duurzaam Amsterdam (PDF), uit juni 2018. Sindsdien wordt er geen monitor meer overlegd, we kunnen slechts gissen wat er gebeurt.

Wat we wel weten, is dat Amsterdam al aardgasvrij wordt gemaakt vanaf 2016: Aardgasvrij Amsterdam (PDF) en Amsterdamse City Deal: naar een stad zonder aardgas (PDF), beide documenten uit 2016. Deze coalitie pretendeert met veel kabaal dit te introduceren, maar in werkelijkheid werd Amsterdam al aardgasvrj gemaakt. Deze coalitie zegt dat met enkele jaren te vervroegen, maar de woningbouwverenigingen gaan daar al niet in mee, houden het gewone tempo tot 2050 aan. Het is onduidelijk wat nu de toegevoegde waarde is van de huidig wethouder Duurzaamheid Van Doorninck, alhoewel zij van zichzelf zegt het klimaat te redden.

Januari 2018 raadscommissie ID punt 24, ‘Naar een stad zonder aardgas, update‘ (PDF). Met oa nieuwe doelstellingen. Tevens agendapunt 28 het Klimaatinitiatief (PDF), met nieuwe doelstellingen CO2-uitstoot 55% reductie in 2030, gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030 en de klimaatbegroting. Dit komt allemaal terug in de Routekaart Amsterdam Klmaatneutraal van de nieuwe coalitie.

Rekenkamer Amsterdam concludeert maart 2019 wat ik alhier ook al breng, maar dan in nettere bewoording: er is niet uit te komen. Beleidsdoelen onduidelijk. Niets gestructureerd, etc etc: ‘Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten; onderzoeksrapport‘.

Alhier de in 2019 gepresenteerde Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 14-2-2019 (PDF), gemeenteraad 14 februari 2019. En de indicatoren uit Begroting 2020, blz 187 ev: Begroting 2020 Amsterdam. Let op, die Routekaart is niets, anders dan een aankondiging van een ‘gesprek met de stad’. En in die begroting zijn de doelstellingen stilzwijgend aangepast; zo was doelstelling zonne-energie 160 MW in 2020, zie Jaarrekening 2017 gemeente Amsterdam (PDF) en Monitor Duurzaam Amsterdam bovenstaand, wat in Begroting 2020 plots tot 100 MW is verworden. Ook wordt hier de 40% CO2-reductie tov 1990 verantwoord in absolute kilotons tov 2016, waar je dus niets mee kan.

Later meer, en geordend.


Geplaatst

in

door