Samenvatting agenda gemeenteraad Amsterdam d.d. 13 februari 2019

Gemeenteraad Amsterdam komt deze week in vergadering bijeen, u treft de relevante url’s onderaan dit stuk.

Er zijn de nodige benoemingen, zoals voor de Sportraad en de Raad van Toezicht Openbare Stichting Scholengemeenschap. Dit is a-politiek en zal procedureel worden afgehandeld.

Ter kennisname zijn geagendeerd onder portefeuilles Water en Onderwijs rapporten van de Rekenkamer, waarvan het besluit voorligt om de aanbevelingen over te nemen en het college te vragen deze uit te voeren.

Dit zijn gebruikelijke agendaonderwerpen, zoals ook de voordrachten die leiden tot investerngen en/of bouwprojecten in de stad onder de portefeuilles Verkeer & Vervoer (infrastructuur), Wonen (ouderenhuisvesting), Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen waaronder Amstelkwartier tweede fase) en Duurzaamheid & Circulaire Economie (recyclepunt). Zo zijn er meer gebruikelijke agendapunten die veelal meer technisch van aard zijn dan politiek, zoals Verordeningen vaststellen of wijzigen en kredietbesluiten voor maatschappelijke voorzieningen (Jeugdzorg in dezen). ‘Veelal meer technisch van aard’, als er politiek opspeelt is dit aangaande de politiek bestaansrechten, abstract, zoals met bestemmingsplannen (wel of niet verdichten van de stad/ bouwen op groen). Op later moment wordt het meer concreet waarbij er steeds meer politieke verschillen om de hoek komen kijken, al is het maar omdat dan bewoners en media zich gaan mengen, geconfronteerd met veranderingen of bouwprojecten.

Drie raadsleden hebben actualiteiten ingediend: D66 Bosman over het bericht dat het N1 festivalterrein geen doorgang vindt, BIJ1 Simons over het door de politie met 21 kogels neerschieten van een burger en SP Bakker over de onveilige situatie van woonboten bij de IJdijk. Tevens zijn er meerdere mondelinge vragen ingediend.

Nieuw of veranderd beleid wordt ook voorgedragen aan de gemeenteraad, door het college of anders de aanzet hiertoe met initiatiefvoorstellen van raadsleden waarvan er meerdere voorliggen. Dit is veelal omgeven met politiek waarbij er een enkele keer consensus is maar veelal leidt dit tot debat waarin het verschil in de politieke uitgangspunten tot uiting komt.

Zo draagt PvdA Mbarki initiatiefvoorstel ‘Diverse stad, diverse straatnamen’ voor, en komen VVD-raadsleden Poot en Torn met het initiatiefvoorstel ‘Bodycams voor Amsterdamse handhavers’.

De GroenLinks-wethouders Groot Wassink en Van Doorninck komen met hun voordrachten, voortkomend uit hun benoeming als wethouder van de (nieuwe) grootste partij van de gemeenteraad. Het zijn de grote punten uit het coalitieakkoord van GroenLinks als grootste partij, of anders gezegd grote beloftes van GroenLinks uit de verkiezingscampagne in 2018. De voordrachten lieten even op zich wachten en niet geheel duidelijk is waarom dit tot nu duurde, eer te komen met deze voordrachten. Zoals ondergetekende in een eerder bericht stelde, het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ is feitelijk een voortzetting van het beleid van de vorige coalitie, zelfde maaltijd waar wat extra kruiden aan zijn toegevoegd. Deze extra kruiden liggen deze gemeenteraad voor met de voordrachten van de wethouders Groot Wassink en Van Doorninck, waarbij het zoeken is naar de nieuwe smaak aan diezelfde maaltijd.

Wethouder Groot Wassink draagt ‘Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie 2019-2022’ voor, alsook ‘Beleidskader 2019-2022 Diversiteit en Inclusiviteit’. Er was natuurlijk altijd al beleid hieromtrent, de GroenLinks-voorman komt met een eigen smaakje wat met veel bombarie wordt gepresenteerd, maar veel meer dan wat extra kruiden aan dezelfde maaltijd wordt het er niet van. Het is tot nu dan ook goeddeels onopgemerkt gebleven, grote reacties bleven uit.

Wethouder Van Doorninck heeft ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’ gepresenteerd, waarvoor deze gemeenteraad ook het Klimaatfonds á € 150 miljoen voorligt. Dit laatste is een technische handeling, het instellen van een reserve, dat niet is besproken in de raadscommissie waar ook werd aangekondigd dat dit in de gemeenteraad gehamerd zal worden. Merk op dat FvD hieromtrent veel herrie maakt, maar dat is slechts buiten de gemeenteraad. In de Raad zelf zwijgt het FvD, vreemd genoeg. Beledstechnisch valt er nog weinig te melden, wethouder Van Doorninck gaat eerst gesprekken aan met de stad onder de noemer participatie, die voor 2019 zijn gepland. Ondergetekende begrijpt niet goed hoe dit te zien, daar er geen beleid of programma is waarin valt te participeren, of waarover valt te spreken. Enige wat bekend is dat de energietransitie zal plaatsvinden en dat woonwijken van het aardgas af gaan, in verlengde van internationaal en landelijk beleid.

Verder draagt wethouder Dijksma de Agenda Autodelen voor, wat meer technisch van aard is.

Bijgaand de links naar de website van gemeenteraad Amsterdam, de agenda met stukken en het coalitieakkoord Amsterdam 2018-2022 (in PDF):

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/557145/RAAD%2013-02-2019


Geplaatst

in

door

Tags: