Inrichting nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam

Het college heeft de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel vrijgegeven ter inspraak, waartoe gelegenheid is van 5 juli tot 6 september. U treft de stukken onderaan dit bericht, en alle informatie vindt u op de website van de gemeente Amsterdam, alhier: Bestuur & Organisatie.

Het betreft de uitwerking van de hoofdlijnen waar de gemeenteraad 15 februari 2017 mee heeft ingestemd, die agenda treft u hier.

De zeven stadsdelen krijgen elk een bestuurscommissie (Gemeentewet artikel 83) en een stadsdeelcommissie (Gemeentewet artikel 84). De zeven bestuurscommissies bestaan elk uit drie dagelijks bestuurders die door het college worden aangesteld. Er worden verkiezingen gehouden voor de stadsdeelcommissies.

Er zijn 22 gebieden verdeeld over de zeven stadsdelen in Amsterdam, per gebied vinden er verkiezingen plaats voor de stadsdeelcommissies. Bijna alle gebieden, 19, vaardigen vier vertegenwoordigers af; één gebied vijf (Oud-Zuid) en twee gebieden zes (Oudwest/ Baarsjes en Pijp- Rivierenbuurt). De gebieden zijn onderaan dit bericht opgesomd, en u treft deze in de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam (PDF).

De verkiezingen voor de stadsdeelcommissies, verdeeld over de 22 gebieden, geschieden via een lijstenstelsel maar elke kiesgerechtigde Amsterdammer woonachtig in desbetreffend gebied kan zich kandideren omdat een lijst ook uit slechts één persoon mag bestaan. Een kandidaatstelling vergt tien steunverklaringen van andere bewoners uit dat gebied.

De taken en bevoegdheden zijn belegd bij de bestuurscommissies (de zeven dagelijks besturen) die deze namens het college uitoefenen, ‘verlengd bestuur’. Precieze uitwerking van dit pakket aan taken en bevoegdheden moet nog plaatsvinden omdat nog wordt onderzocht wat de (juridische) mogelijkheden en bijgaande consequenties zijn. Het is de intentie van het gemeentebestuur om de decentrale taken en bevoegdheden onveranderd te laten ten opzichte van het huidig bestuurlijk stelsel.

De stadsdeelcommissies brengen adviezen uit aan de dagelijks besturen. Deze adviezen worden veel gewicht toegekend (‘comply or explain’) en worden procedureel ingebed. De advisering door de stadsdeelcommissie gebeurt aan de hand van de door het dagelijks bestuur aangeleverde beleidsvoornemens en uitvoeringsbesluiten in voorbereiding. Ondergetekende merkt op dat het moment hiervan niet is vastgelegd. Het moment van de stadsdeelcommissie informeren door het dagelijks bestuur over de beleidsvoornemens is van groot belang.

De stadsdeelcommissies zijn een belangrijke rol toegekend inzake de participatieve democratie: ‘De stadsdeelcommissie is samen met het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de participatie en de lokale belangenafweging’. Hiertoe kunnen de stadsdeelcommissies, naast adviseren, ook agendapunten en initiatieven aandragen bij het dagelijks bestuur.

Update 11 september 2017: dit onderwerp is als ter kennisname aangeleverd voor raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 september 2017, commissiebehandeling 12 oktober 2017. Zie agenda commissie AZ d.d. 14 september 2017, Tkn 20.

Hier de stukken welke het college aanleverde, alle in PDF:

Nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam; collegevoordracht

Nadere keuzes uitwerking bestuurlijk stelsel 2018, Amsterdam

Schema bestuurlijk stelsel

Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam

Toelichting op de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam.

De zeven stadsdelen zijn als volgt opgedeeld in 22 gebieden:

Centrum:

Centrum-West

Centrum-Oost

West:

Westerpark

Oudwest/ Baarsjes

Bos en Lommer

Nieuw-West:

Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken

Osdorp

De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten

Slotervaart

Zuid:

Oud-Zuid

Buitenveldert/ Zuidas

De Pijp/ Rivierenbuurt

Oost:

Oud-Oost

Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied

Watergraafsmeer

IJburg/ Eiland Zeeburg

Noord:

West

Oud-Noord

Oost

Zuidoost:

Bijlmer-Centrum

Bijlmer-Oost

Gaasperdam/ Driemond


Geplaatst

in

door