Tag: omslagrente

  • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

    omslagstelsel in beeld brengen omslagstelsel per programma uitdiepen aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel * alternatief voor 3. bieden omslagrente en renterisicobuffer omlaag vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s * middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

  • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

    bezuinigen op bestuur & ondersteuning interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven * grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport * zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in […]