De status van Voorjaarsnota 2023 Amsterdam

Het college van B&W heeft Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd op 11 mei 2023, met bijgaand persbericht. Alhier treft u de technische vragen van de raadsleden mbt VJN23 die een verdiept inzicht geven tav de beleidsvoornemens en financiële onderbouwing. De vragen zijn technisch van aard, dat betekent a-politiek.

De Voorjaarsnota is een financieel product waarmee alle besluitvorming plaatsvindt voor het volgende jaar, in dezen 2024. Hierna wordt de begroting uitgewerkt op basis van deze besluitvorming, met vaststelling door de gemeenteraad van die begroting in november.

Er doet zich echter een specifieke omstandigheid voor dit jaar, te weten Bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes. Zoals u daar leest dreigen er grote tekorten bij ongewijzigd investeringsniveau en moeten er daarom keuzes worden gemaakt. Lees: bezuinigingen, schrappen van projecten of hogere belastingen. Echter, de opzet van de begroting leent zich daar niet voor omdat er geen goed zicht is op het te beïnvloeden deel van de middelen. Veel budgetten liggen vast en er is geen goed inzicht in welke budgetten mee geschoven kan worden of wat de gevolgen dan zijn. De bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes moet hier duidelijkheid brengen: er zijn onderzoeken gestart naar de uitgaven en voor meer inzicht in de investeringen en de schuldontwikkeling.

Echter, de planning van deze onderzoeken loopt uit, het duurt langer dan eerstens voorzien, wat maakt dat deze Voorjaarsnota 2023 er anders uitziet dan gebruikelijk. Dat leest u in deze raadsinformatiebrief van wethouder Financiën Van Buren. Er is feitelijk geen Voorjaarsnota dit jaar, alles dat een Voorjaarsnota maakt tot wat die is, ontbreekt deze keer. Er is geen meerjarenbegroting dus de raadsleden weten niet wat de financiële stand van zaken is, of er tekorten zijn of juist overschotten en hoe dit tot stand komt. Er is geen projectenportfolio, geen weergave van het weerstandsvermogen, niet van de schuldquote*, niet van de solvabiliteit, etc. Er is dan ook geen enkele besluitvorming voor het volgend jaar met Voorjaarsnota 2023, het college geeft bij monde van wethouder Financiën Van Buren slechts een beperkt aantal voornemens weer. Deze voornemens heeft u waarschijnlijk in de media gelezen, zoals het voornemen tot het bouwen van een brug over ’t IJ en de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Hierbij lijkt het of er nu toe besloten wordt maar daar is geen sprake van, er is alleen sprake van een beperkt aantal voornemens die zogeheten politieke prioriteiten worden genoemd.

De besluitvorming vindt bij uitzondering plaats bij de vaststelling van Begroting 2024 in november van dit jaar en niet bij Voorjaarsnota 2023.

*er is een technisch besluit over het financieel kengetal schuldquote, niet inhoudelijk


Geplaatst

in

door