Begroting 2021 gemeente Amsterdam

Wethouder Financiën Everhardt heeft concept-begroting 2021 gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020. Deze staat op de website Financiën van de gemeente Amsterdam online, alwaar u ook alle andere financiële documenten treft alsook het coalitieakkoord, of u kunt hier concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam in PDF openen en downloaden (15 Mb).

Een begroting kent een bestuurlijk en financieel deel, het college geeft per programma het beleid weer, de voornemens hieromtrent met doelen, activiteiten, indicatoren en streefwaarden waarbij ook de financiën worden weergegeven. Maar eerst wordt in de begroting dit samengevat, bestuurlijk en financieel voor 2021 en met een meerjarenbegroting.

Gemeenteraad Amsterdam zal de komende weken begroting 2021 bespreken, eerst in de raadscommissies en afsluitend in de gemeenteraad zelf met de politieke besluitvorming. De agenda’s met bijbehorende stukken treft u hier.

Zoals bekend slaat de coronacrisis grote gaten in de begroting van de gemeente Amsterdam. De coalitie in de gemeenteraad van GroenLinks, D66, PvdA en SP besloot hiertoe al tot een hernieuwd coalitieakkoord, ‘Samen sterker uit de crisis‘ (PDF 0,5 Mb), Het college volgt in hoofdlijnen dit hernieuwd coalitieakkoord.

Kort samengevat vangt het college de gevolgen van de coronacrisis voor de stadsfinanciën, de grote tekorten, op door verhogen van de lasten voor burgers en bedrijven, zoals Afvalstoffenheffing en OZB, het aanspreken van reserves, en een aantal zogeheten kasschuiven waarmee toekomstige uitgaven naar voren worden gehaald. Maar ook investeert het college extra om het herstel van de economie te stimuleren en tegelijk worden meer reserves aangesproken dan gebruikelijk. Al met al kent begroting 2021 hierdoor zelfs een redelijk sterke stijging ten opzicht van Begroting 2020: van 6,3 miljard naar 6,9 miljard in 2021. Dit terwijl de laatste begroting van de vorige coalitie 2014-2018 zo’n 5,8 miljard omvatte.

Er valt veel, heel veel, te zeggen over deze wijze van de gevolgen van de coronacrisis tegemoet te treden, het opvangen van de tekorten. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP bezuinigt dus niet maar spreekt elke reserve aan, ook die van toekomstige en dus nog onzekere inkomsten, en verhoogt de lasten voor burgers en bedrijven. Niet elke politieke partij zal kiezen voor hetgeen deze coalitie voor opteert. Wel is er internationaal consensus over dat bezuinigingen tijdens crisis meer schade berokkenen en dit ongewenst is, met de vorige crisis, 2008 en verder, als leerschool. Of dit legitimeert waar deze coalitie voor kiest, is de vraag die de komende weken zal opspelen in gemeenteraad Amsterdam. Het aanspreken van al die reserves is, zogezegd, niet gratis. Kort samengevat wordt de rekening, vele honderden miljoenen, naar later moment verschoven, van na deze coalitie, en is er in deze begroting 2021 geen geld meer om tegenvallers op te vangen. U treft in de meerjarenbegroting de gevolgen, de bezuinigingen zijn ingeboekt voor 2023 en 2024, maar dat is na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De nieuwe coalitie krijgt dan dus de grote tekorten te verwerken.

De ene politicus zal zeggen dat ‘het tafelzilver wordt verkocht om de eigen hobby’s te betalen’, de andere zal zeggen dat ‘de economie niet kapot bezuinigd moet tijdens crisis’.

Verschillende oppositiepartijen hebben al tegenbegrotingen aangekondigd.


Geplaatst

in

door