Gemeente Amsterdam; bestuur en organisatie: informatie en wetgeving

Website gemeenteraad Amsterdam: website gemeenteraad Amsterdam; informatie over de gemeenteraad en de raadsleden alsook de raadscommissies, agenda’s met stukken en de livestream.

Dagmail, dagelijkse informatiestroom van college en griffie aan de raadsleden.

Informatie over de werking van de gemeenteraad: ‘Hoe werkt de Raad?‘.

Website college van burgemeester & wethouders Amsterdam: college van B & W Amsterdam.

Website bestuur en organisatie gemeente Amsterdam: alle informatie over de gemeente Amsterdam, inclusief bestuurscommissies, clusters (organisatieonderdelen), persberichten, financiën, gemeentelijke regelgeving.

Volg het beleid van de gemeente Amsterdam: Volg het beleid

Stedelijke ontwikkeling, met A’dam 2040, stedelijke trends, Koers 2025, regionaal OV, Visie Openbare Ruimte, Stadsstraten, het Groen-beleid, Duurzame energie, MRA, Omgevingsvisie.

Bestuurlijk stelsel: Stadsdelen en bestuurscommissies en Nieuw bestuurlijk stelsel 2018-2022: stadsdeelcommissies

Stadsdelen: Gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken; gebiedscyclus- agenda’s- en plannen

Buurten; informatie per buurt/ wijk: Gemeente Amsterdam: buurten/ wijken; informatie; evenementen, projecten, plannen, nieuws, contactinfo etc per buurt/ wijk

Maatschappelijke initiatieven: Maatschappelijke initiatieven, Amsterdam; ‘bewoners en ondernemers kunnen met eigen voorstellen en oplossingen komen om hun buurt te verbeteren’

De Stem van uw stadsdeel‘: ‘online meetingpoint voor het indienen van voorstellen voor je buurt’

Gemeente Amsterdam: Stad in Balans

Luchtkwaliteit A’dam: ‘Schone lucht voor Amsterdam

Mobiliteit: MobiliteitsAanpak Amsterdam en Uitvoeringsagenda Mobiliteit, gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam; Wonen: ‘Wonen en Leefomgeving

Handboek Inrichting Openbare Ruimte: https://hior.amsterdam.nl/#/home

Amsterdam en Europa: Amsterdam en Europa

Gemeente Amsterdam; actueel: Persberichten, actualiteiten, bekendmakingen, nieuwsbrief, social media etc

Websites Bouw- en verkeersprojecten gemeente Amsterdam en Alfabetisch overzicht bouw- en verkeersprojecten gemeente Amsterdam

Stadsregie ‘stimuleert de samenwerking tussen partijen die werken aan de weg. De stadsregisseur valt rechtstreeks onder het college van B&W’.

Verordeningen en Regelingen gemeente Amsterdam: Verordeningen A’dam

Regelgeving gemeente Amsterdam: Regelgevingsregister gemeente Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening: APV gemeente Amsterdam

Gemeentewet: Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht: Awb

Gemeentefinanciën, VNG: Gemeentefinanciën

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten: BBV

Commissie BBV: Commissie BBV

Financiële-verhoudingswet: Fvw

Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv): Rob-Rfv

Wet financiering decentrale overheden: Fido

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden: Ufdo

Wet gemeenschappelijke regelingen: Wgr

Informatie over de Omgevingswet: Omgevingswet, portal van het Rijk

Omgevingswet, informatie van VNG

Omgevingswet, informatie van De Auditu

Wob: Wet openbaarheid van bestuur

Wob gemeente Amsterdam: ‘Hoe dien ik een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob, gemeente Amsterdam)?’

Wob; Rijksoverheid: Rijksoverheid: informatie over Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Rijksoverheid: openbaarheid van overheidsinformatie

Wob; Openbaar Ministerie (OM): Openbaar Ministerie: Wet openbaarheid van bestuur (Wob)