Gemeente Amsterdam; bestuur en organisatie: informatie en wetgeving

website gemeenteraad Amsterdam; informatie over de gemeenteraad en de raadsleden alsook de raadscommissies, agenda’s met stukken en de livestream.

Dagmail, dagelijkse informatiestroom van college en griffie naar de raadsleden.

Informatie over de werking van de gemeenteraad: ‘Hoe werkt de Raad?‘.

Website: college van B & W Amsterdam, met info over de burgemeester en wethouders, en persberichten oa.

Website bestuur en organisatie gemeente Amsterdam: informatie over beleid, participatie, stadsdelen, stadsdeelcommissies, organisatieonderdelen, persberichten, financiën, gemeentelijke regelgeving.

Beleid per thema van de gemeente Amsterdam: Volg het beleid

Financiën gemeente Amsterdam, financieel documenten als begrotingen, jaarrekeningen, voorjaars- en najaarsnota’s alsook coalitieakkoord

Stedelijke ontwikkeling, met A’dam 2040, stedelijke trends, Koers 2025, regionaal OV, Visie Openbare Ruimte, Stadsstraten, het Groen-beleid, Duurzame energie, MRA, Omgevingsvisie.

Buurten; informatie per buurt/wijk: Gemeente Amsterdam: buurten/ wijken; informatie; evenementen, projecten, plannen, nieuws, contactinfo etc per buurt/ wijk

Gemeente Amsterdam: Stad in Balans

Luchtkwaliteit A’dam: ‘Schone lucht voor Amsterdam

Mobiliteit: Verkeer & Vervoer Amsterdam, tevens Agenda Amsterdam Autoluw, Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030 en Uitvoeringsagenda Mobiliteit Amsterdam

Gemeente Amsterdam; Wonen: ‘Wonen en Leefomgeving

Handboek Inrichting Openbare Ruimte: https://hior.amsterdam.nl/#/home

Amsterdam en Europa: Amsterdam en Europa

Websites Bouw- en verkeersprojecten gemeente Amsterdam en Alfabetisch overzicht bouw- en verkeersprojecten gemeente Amsterdam

Verordeningen en Regelingen lokale overheden

Regelgeving gemeente Amsterdam: Regelgevingsregister gemeente Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening: APV gemeente Amsterdam

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht: Awb

Gemeentefinanciën, VNG: Gemeentefinanciën

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten: BBV

Commissie BBV: Commissie BBV

Financiële-verhoudingswet: Fvw

Raad voor het openbaar bestuur: Rob

Wet financiering decentrale overheden: Fido

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden: Ufdo

Wet gemeenschappelijke regelingen: Wgr

Omgevingswet, informatie van VNG

Omgevingswet, informatie van De Auditu

Wob: Wet openbaarheid van bestuur

Wob gemeente Amsterdam: ‘Hoe dien ik een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob, gemeente Amsterdam)?’

Wob; Rijksoverheid: Rijksoverheid: informatie over Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Rijksoverheid: openbaarheid van overheidsinformatie